رديف

نام پروژه

شرح مختصر

ابعاد پروژه

تاريخ اتمام  تاريخ شروع

1

خدمات پشتيباني نرم افزارهاي پردازشگر دارو و آزمايشگاه

پشتيباني  نرم افزارهاي پردازشگر دارو و آزمايشگاه ادارات كل بيمه خدمات درماني كل كشور و دريافت اطلاعات الكترونيكي استان ها جهت تهيه گزارشات كشوري

كشوري

20/12/86

85/09/01

2

راه اندازي نرم افزار HIS  و پشتيباني نرم افزارها

گردش كامل اسناد بيمارستاني از هنگام پذيرش تا زمان ترخيص بيمار  انتقال ديتا به سازمان هاي بيمه گر و تهيه آمار بر اساس سيستم مديريت بر اطلاعات و فن آوري اطلاعات بيمارستاني

استاني

31/04/89

01/05/85

3

نصب و راه اندازي وب گزارشات اطلاعات  مديريت استاد بستري

ثبت الکترونيکي اطلاعات پرونده ها و صورتحساب
 بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران

كشوري

31/12/86

01/05/85

4

سيستم نظام جامع بيمه گري ،  درآمد و مالي ‌اداري

نرم افزار سيستم مالي و اداري  ،‌حسابداري  ، خزانه داري ،‌ بودجه ‌حقوق و دستمزد ، ‌اموال و دارائي هاي ثابت ، ‌انبارداري ،‌ تداركات و سفارشات داخلي ، اتوماسيون اداري و دبيرخانه و پشتيباني نرم افزار

استاني

30/7/88

85/07/04

5

سيستم نظام جامع حوزه سلامت HIS  و پشتيباني نرم افزارها

نرم افزار سيستم مالي و اداري  ،‌حسابداري  ، خزانه داري ،‌ بودجه ‌حقوق و دستمزد ، ‌اموال و دارائي هاي ثابت ، ‌انبارداري ،‌تداركات و سفارشات داخلي ، اتوماسيون اداري و دبيرخانه و سيستم جامع HIS سيستم جامع HMIS گزارش گيري تحت وب

استاني

86 تا کنون

6

سيستم نظام جامع حوزه سلامت HIS  و پشتيباني نرم افزراها

نرم افزار HIS و PHIS و HMIS

استاني

تا كنون86

7

سيستم نظام جامع حوزه سلامت HIS

نرم افزار

HIS و PHIS و HMIS

 

استاني

تا كنون87

8

سيستم نظام جامع حوزه سلامت HIS

نرم افزار

HIS و PHIS و HMISوCHISوSHISوADS9

 

 

استاني

تاکنون88

9

قرارداد پشتيباني نرم افزارهاي پردازشگر اسناد پزشکي اداره کل بيمه خدمات درماني استان تهران

پشتيباني نرم افزارهاي اسناد پزشکي سطح 1 و 2و 3 اسناد سرپايي و سطح 1و2و3 اسناد بستري

استاني

تاکنون87

10

نرم افزارهاي پردازشگر اسناد پزشکي کميته امداد امام خميني (ره) بصورت کشوري  

نرم افزارهاي اسناد پزشکي سطح 1 و 2و 3 اسناد سرپايي ( پذيرش اسناد، رسيدگي و ارسال به امور مال سطح 1و2و3 اسناد بستري موسسات طرف قرارداد ( پذيرش پرونده هاي بستري ، رسيدگي و انتقال ه امور مالي

كشوري

تا کنون88

 

ادامه