رديف

نام پروژه

شرح مختصر

ابعاد پروژه

مدت

 انجام

1

نرم افزار پردازشگر اسناد داروخانه

نرم افزار جامع دريافت الکترونيکي اطلاعات نسخ دارويي بيمه شدگان و رسيدگي الکترونيکي اسناد دارويي به لحاظ مبلغ و مشموليت بيمه و قوانين جاري براي بيمه شده ها در هر سازمان بيمه گر

استاني

12 ماه

1/10/82

2

نرم افزار گزارش ساز تحت وب

ارائه بيش از  گزارشات از نرم افزارهاي اسناد پزشکي ، پردازشگر دارو، پردازشگر آزمايشگاه و نرم افزارهاي مالي اداري وHIS

كشوري

3 ماه

1/3/84

3

صدور دفترچه خدمات درماني بيمه روستائيان

ثبت اطلاعات و صدور دفترچه بيمه روستائيان سازمان بيمه خدمات درماني

استاني

12 ماه

25/8/84

4

نرم افزار پردازشگر اسناد آزمايشگاه

نرم افزار جامع دريافت الکترونيکي اطلاعات نسخ آزمايشگاه ، رسيدگي مکانيزه ، صدور گزارشات در قالب فايل چاپ و نمودار ، اتصال به ساير اسناد پزشکي

كشوري

3 ماه

1/3/84

5

نرم افزار پردازشگر اسناد بيمه اي داروخانه كميته امداد امام خميني (ره)

نرم افزار جامع دريافت نسخ  الکترونيکي اطلاعات نسخ دارويي بيمه شدگان ،رسيدگي الکترونيکي اسناد دارويي ، اتصال به نرم افزارهاي ديگر مرتبط  با كميته امداد امام خميني (ره)

استاني

1/10/84

6

پذيرش و ورود اطلاعات رايانه اي و پايش اسناد پزشكي موسسات خصوصي و دولتي

پذيرش و پايش اسناد موسسات آزمايشگاه ،‌ راديولوژي ، داروخانه ، درمانگاه ها و پزشكان

استاني

19 ماه

01/10181

 

7

خدمات راهبري و اجرايي كردن نرم افزار اتوماسيون درماني و مالي بيمارستان

انتقال اسناد بيمارستان  به نرم افزار HIS

استاني

تا كنون

11/7/85

8

خدمات پشتيباني نرم افزارهاي پردازشگر دارو  و آزمايشگاه

پشتيباني  نرم افزارهاي پردازشگر دارو و آزمايشگاه ادارات كل بيمه خدمات درماني كل كشور و دريافت اطلاعات الكترونيكي استان ها جهت تهيه گزارشات كشوري

كشوري

01/10/83 18ماه

9

پذيرش بيماران ، ثبت نام مشتريان به تفكيك اشخاص حقيقي و حقوقي، تمركز هزينه و حق بيمه و سقف محاسبات براي تسويه موردي و كلي ، نمودار و نمايش مورد نياز درمان ، ارائه گزارشات پزشكي بيمارو تغييرات پس از هر بار درمان ، اخذ گزارشات از طريق تلفن ( EXE )

پذيرش بيماران ، ثبت نام مشتريان به تفكيك اشخاص حقيقي و حقوقي، تمركز هزينه و حق بيمه و سقف محاسبات براي تسويه موردي و كلي ، نمودار و نمايش مورد نياز درمان ، ارائه گزارشات پزشكي بيمارو تغييرات پس از هر بار درمان ، اخذ گزارشات از طريق تلفن ( EXE )

كاربردي

17 ماه

03/02/84

10

گردش كامل اسناد بيمارستاني از هنگام پذيرش تا زمان ترخيص بيمار  انتقال ديتا به سازمان هاي بيمه گر و تهيه آمار بر اساس سيستم مديريت بر اطلاعات و فن آوري

گردش كامل اسناد بيمارستاني از هنگام پذيرش تا زمان ترخيص بيمار  انتقال ديتا به سازمان هاي بيمه گر و تهيه آمار بر اساس سيستم مديريت بر اطلاعات و فن آوري

استاني

30/07/86

1/5/85

 

ادامه