- نرم افزار نسخ دارویی داروخانه های سرپایی (ویرایش 19)

- نرم افزار ثبت و لیست گیری نسخ آزمایشگاه

- نرم افزار ثبت و لیست گیری تصویربرداری

- نرم افزار پردازشگرهای اسناد سرپایی بیمه ای

- نرم افزار پردازشگرهای اسناد بستری بیمه ای

- نرم افزار جامع بیمه روستائیان و عشایر

- نرم افزار جامع اطلاعات بیمارستانی HIS