- فرم تعریف پرسنل و پزشکان شاغل در بیمارستان               دانلود

- فرم مبالغ ویزیت سرپایی                                                دانلود

- فرم کاربران سیستم HIS بیمارستان                                دانلود

- فرم تعیین مبالغ و ضریب خدمات                                      دانلود

- فرم تعریف ساختار واحدهای پرستاری                              دانلود

- فرم ایجاد و تعریف ساختار بیمارستان                               دانلود