مأموريت: هدف شركت ميكروافزار توليد، ارتقا و پشتيباني همه جانبه از نرم افزارها و سيستم هاي اطلاعاتي حوزه سلامت و بيمه هاي اجتماعي و درماني در گستره نظام سلامت و بهداشت و نظام رفاه وتامين اجتماعي كشور است. ميكروافزار با توليد، راه اندازي و به روز نمودن سيستم هاي اطلاعاتي قصد دارد تا نظام سلامت و بيمه كشور را به ابزارها و روش هاي نوين مجهز نموده و گردش اطلاعات در اين حوزه را سريع، امن و قابل بهره برداري نمايد. حذف فرآيندهاي زائد، بهبود روش ها، بهره گيري از زمان و كاهش هزينه ها از ديگر اهداف شركت در طراحي، استقرار و به روز رساني سيستم هاي اطلاعاتي است.   

 

چشم انداز: ميكروافزار به سياستگزاران، برنامه ريزان و سازمانها و واحد اجرايي حوزه بيمه و سلامت كشور كمك مي كند تا ضمن كاهش هزينه ها، بهبود روش ها، روانسازي امور و افزايش سرعت گردش اطلاعات، توانايي تصميم گيري بهينه بر اساس دقيق ترين اطلاعات و گزارش ها را داشته باشند. طراحي و استقرار سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه در حوزه بيمه و سلامت و ارتباط فعال و به روز رساني سيستم ها با ساير سيستم هاي اطلاعاتي كشور افق آينده ما براي نظام بيمه و سلامت ايران مي باشد.