مجوز فعالیت

  عضویت در انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران

  پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

 گواهی نامه ارزیابی عملکردی نرم افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی وزارت بهداشت