- اداره مالی

- فنی و مهندسی

- پروژه بیمه و درمان

- پروژه سیستم جامع بیمارستانی

- پروژه بیمه روستاییان

- پروژه حمایتی