آدرس: 

                 دفتر مرکزی: تهران، خیابان ستارخان، خیابان خسرو جنوبی، کوچه27 شرقی،پلاک10، واحد5

                 پشتیبانی: تهران، خیابان ستارخان، خیابان خسرو جنوبی، کوچه27 شرقی،پلاک10، واحد3

                                                                                             تلفن: 6-44271124-021

                            فکس:44254649-021

                              کدپستی:1453713341

                                             ایمیل:job@microafzar.com